Politica de confidențialitate

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

GMT SERV GRUP S.R.L., persoana juridică română, cu sediul social situat în România, București, str. Ciochina nr. 12, et. P, sector 4, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J40/ 7255/ 2007, cod unic de identificare 21540925, reprezentată prin Administrator, (denumită în continuare “GMT SERV GRUP”), în calitate de Operator de date cu caracter personal, prelucrează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/ 46/ CE (Regulamentul General privind protecția datelor), datele dumneavoastră cu caracter personal fiin prelucrate cu buna credință și numai în realizarea scopurilor specificate în prezenta Notă de informare.


 1. Operatorul de date cu caracter personal:

GMT SERV GRUP, în calitatea sa de operator, stochează cu bună credință datele cu caracter personal ale persoanelor vizate în conformitate cu legislația aplicabilă, respectând pe deplin principiile prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri legitime, conform articolului 5 din Regulamentul General UE privind protecția datelor.


 1. Date cu caracter personal:

In calitatea dumneavoastră de client al GMT SERV GRUP, denumit în continuare și “Persoana vizată“, Societatea vă informează în mod expres, prin prezenta Notă de Informare, în conformitate cu articolele 12 și 13 din Regulamentul General UE privind protecția datelor, cu privire la prelucrarea și stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în condițiile descrise în prezentă Notă de Informare:

 • Informații generale: nume, prenume, adresa de domiciliu, data nașterii, CNP, loc de muncă, funcție, serie și număr CI, copie CI, date din CV, semnătura, naționalitate, sex, cont bancar, salariu, funcție, formare profesională – diplome/ competențe/ studii, stare civilă, situație familială, ID de casa de marcat/ Cod de vânzări, perioada de concediu, cod/ articol de încetare activitate, detalii de contact: e-mail, telefon, adresa de corespondență, etc.;

 • Informații speciale: nume și prenume, locație, comportament, cunoașterea produselor, atitudine, culoare ochi, culoare păr, aspect, înălțime, vârstă, profesia anterioară;

 • Date de sănătate: fișa de aptitudini, informații stare de sănătate, rezultate din analizele periodice de medicina muncii, adeverințe medicale;

 • Date privind imaginea: imaginea video a persoanei vizate;


 1. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal:


Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către GMT SERV GRUP în următoarele scopuri:

1) Prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea îndeplinirii obligației legale a angajatorului conform art. 6 alineat 1) litera c) din Regulamentul General UE privind protecția datelor, după cum urmează: pentru încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, luarea în evidență, de înscriere a contractului de muncă și a actelor adiționale în Revisal, de întocmire a documentelor fiscale (Declarația 112, statelor de plată) și de procesare/ virare a salariilor/ altor sume (deconturi);
2) Prelucrarea datelor în interesul legitim al Operatorului, conform articolului 6 alineat 1) litera f) din Regulamentul General UE privind protecția datelor, după cum urmează: procesarea vânzărilor, instruirea în cadrul cursurilor de vânzări, cunoaștere produse și evaluare nivel de cunoștințe, evaluarea periodică privind cunoașterea produselor, respectarea codului de conduită și modul de interacțiune în relația cu clienții, acordarea ticketelor/ bonurilor de masă și a bonusurilor de vânzări/ performanță, reduceri produse, soluționarea reclamațiilor și cererilor primite din partea angajaților sau altor persoane vizate, de îndeplinire a atribuțiilor de servicii în relațiile cu furnizorii, gestionarea corespondenței uzuale, încheierea și executarea contractelor cu societăți de asigurare, de Sănătate și Securitate în Muncă, de protecție împotriva incendiilor, medicina muncii, arhivarea fișelor angajaților, în scopul supravegherii prin camere video a spațiilor Operatorului pentru asigurarea pazei bunurilor/ valorilor și persoanelor, în scopul reprezentării Operatorului în fața instanțelor de judecată și a autorităților publice, realizarea procedurilor de recuperare a creanțelor sau de exercitare a drepturilor legitime de apărare, după caz;


In cazul în care Operatorul va decide să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, îndeosebi în baza articolului 6, alineatul 1, litera a) din Regulamentul General UE privind protecția datelor și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE, respectiv în baza consimțământului dumneavoastră, vi se va transmite o notificare de informare separată, pentru a va permite să vă exprimați consimțământul expres, în mod liber.
 
4. Durata prelucrării datelor:


In cadrul scopurilor legate de activitatea GMT SERV GRUP, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi stocate pe o perioada limitata de timp intr-un loc sigur și în conformitate cu conditiile și prevederile legale, astfel:


 • Datele privind informațiile generale vor fi procesate, în scopul atingerii scopurilor menționate mai sus, pe toată durata contractuală, precum și pentru o perioada suplimentară de 50 ani;
 • Datele privind informațiile speciale vor fi procesate pe o perioada de 1 (unu) an de la data colectării;
  · Datele privind supravegherea video pentru asigurarea securității bunurilor și persoanelor, se vor stoca pe o perioada de 30 de zile calendaristice, respectiv în conformitate cu temeiurile prevăzute de legislația în vigoare;
 • Datele de sănătate se vor stoca pe perioada valabilității contractului individual de muncă;
  De asemenea, datele persoanei vizate pot fi prelucrate și pe durata existenței unei obligații legale pentru păstrarea datelor dumneavoastră, respectiv pe durata de existență a unui alt temei justificativ legal, în conformitate cu exigențele art. 5 din Regulamentul General UE privind protecția datelor.

 

 1. Necesitatea prelucrării datelor cu caracter personal

Datele prelucrate în scopurile prevăzute mai sus sunt necesare în vederea încheierii sau executării contractului încheiat cu dumneavoastră, respectării unei obligații legale sau realizării unui interes legitim al Operatorului.

Datele privind imaginea sunt obținute prin intermediul camerelor de supraveghere video amplasate în zonele de acces în spațiile GMT SERV GRUP și în zonele de vânzare a produselor GMT SERV GRUP, zone marcate corespunzător cu pictograma conform legii. Camerele de supraveghere video nu captează și nu înregistrează sunet. Scopul înregistrării imaginilor este de a proteja viețile, integritatea corporală, libertatea personală a persoanelor care lucrează în spațiile comerciale, precum și de a asigura protecția proprietății/ bunurilor plasate în magazinele GMT SERV GRUP, aceste scopuri neputând fi asigurate prin alte mijloace obișnuite de securitate.


 1. Persoanele împuternicite/ Destinatari/ Operator asociat:


Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate de către următoarele persoane, cu respectarea întocmai a legislației privind protecția datelor cu caracter personal:


 1. Operatorul și angajații Operatorului;
 2. Angajații și Furnizorii de servicii cum ar fi, dar fără a se limita la furnizori de servicii și sisteme IT, partenerii contractuali (HR, bănci, avocați, consultanți, contabili, medicina muncii, auditori ținuți de obligația de confidențialitate cu privire la datele transmise), precum și toate societățile din aceste categorii de destinatari de la care Operatorul va contracta servicii și produse și care au luat măsuri adecvate de protecție, conform prevederilor legale, pentru a asigura ca aceștia își respectă obligațiile privind protecția datelor cu caracter personal.


In cazul în care persoanele imputernicite subcontracteaza o parte din activitatile care implica prelucrarea de date cu caracter personal, subcontractantii vor fi supusi acelorasi obligatii în ceea ce priveste implementarea masurilor de securitate, tehnice și organizatorice prevazute de Regulamentul General UE privind protectia datelor, dar și a actelor normative interne aprobate în vederea implementarii Regulamentului General UE. La cerere, gratuit și în conditii de confidentialitate va putem pune la dispozitie o lista a persoanelor imputernicite ce prelucreaza datele dumneavoastra personale.


 1. dreptul la informare și de acces la datele dumneavoastra cu caracter personal,
  ii. dreptul la rectificarea datelor dumneavoastra,
  iii. dreptul de a fi uitat/dreptul la stergerea datelor;
  iv. dreptul la restrictionarea prelucrarii;
  v. dreptul la portabilitatea datelor;
  vi. dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra, în cazul datelor cu caracter personal prelucrate în conformitate cu Articolul 6 alineatul 1) litera e) sau f), inclusiv crearea de profiluri în baza acestor prevederi, respectiv pentru indeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitarii unei autoritati oficiale cu care este investit operatorul, respectiv în scopul intereselor legitime ale Operatorului;

vii. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, ceea ce inseamna ca aveti dreptul de a solicita și de a obtine retragerea, anularea si


iii. Partile contractante ale Societatii, care au calitatea de operator asociat conform art. 26 din GDPR, respectiv: societati ce ofera angajatilor și rudelor acestora pachete de servicii medicale, societati de asigurari. La cerere, gratuit și în conditii de confidentialitate va putem pune la dispozitie o lista a operatorilor asociati ce prelucreaza datele dumneavoastra personale.


 1. Autoritati publice locale/centrale precum ANAF, Inspectoratul teritorial de munca, ANOFM, CNAS, CNPP, DSP, instante judecatoresti, etc. pe baza competentelor acestora prevazute de legea aplicabila.
  Datele transmise tertilor vor fi adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care au fost colectate și care permite transmiterea catre un anumit tert.

De asemenea, în scopurile prelucrarii de mai sus, putem distribui datele dumneavoastra cu caracter personal catre societati din grupul GMT SERV GRUP, care isi desfasoara activitatea în Uniunea Europeana și în afara Uniunii Europene, societati care vor respecta instructiunile Societatii în ceea ce priveste prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal.


 1. Transferul datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal pot fi transferate unui stat care nu face parte din Spatiul Economic European fara acordul scris prealabil al persoanelor vizate. în cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate dintr-un stat aflat în Spatiul Economic European unui stat din afara Spatiului Economic European, se vor aplica garantiile prevazute de art. 44-49 din GDPR. 1. Drepturile dumneavoastra în ceea ce priveste datele cu caracter personal:
  Dorim sa va informam, de asemenea, ca, potrivit articolelor 12-22 din GDPR și a actelor normative interne aprobate în vederea implementarii Regulamentului General UE, aveti urmatoarele drepturi:
  reconsiderarea oricarei decizii care produce efecte juridice asupra dumneavoastra, adoptata exclusiv în baza unei operatiuni de prelucrare a datelor personale prin mijloace automatizate, în scopul evaluarii unor trasaturi de personalitate, precum abilitatile profesionale, credibilitatea, comportamentul dumneavoastra la locul de munca;


viii. dreptul de a sesiza Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau orice instante competente.


 
Pentru a va exercita aceste drepturi, puteti contacta GMT SERV GRUP printr-o solicitare scrisa, datata și semnata transmisa la adresa sediului social sau prin email la adresa gdpr@gmtserv.ro  
Solicitarea dumneavoastra va fi analizata și vi se va raspunde în termen de 30 zile de la primirea solicitarii de catre Societate, conform GDPR și a actelor normative interne aprobate în vederea implementarii Regulamentului General UE.
De asemenea, în cazul operatiunilor de prelucrare intemeiate pe consimtamantul dumneavoastra, în calitate de persoana vizata aveti dreptul de a va retrage consimtamantul, în orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia
 
9. Dispozitii finale


In anumite ocazii, GMT SERV GRUP poate modifica aceasta politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru a reflecta modificarile în legislatie în practicile noastre de preluare și utilizare a datelor personale. în cazul în care aducem modificari ce afecteaza modul nostru de preluare sau utilizare a datelor personale, acele modificari vor fi implementate în aceasta informare, iar data intrarii în vigoare va fi adusa la cunostinta prin urmatoarele modalitati: afisare la sediu și în magazinele GMT SERV GRUP, prin e-mail sau prin publicare pe pagina web. Prin urmare, politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie consultata periodic pentru a fi la curent cu ultimele politici și practici. GMT SERV GRUP va pune la dispozitie persoanelor vizate modificarile esentiale inainte de implementarea acestora.


 
GMT SERV GRUP S.R.L. 

Date actualizate găsiţi pe 
www.gmtserv.ro

Pentru DEZABONARE vă rugăm să trimiteţi
–     un email la adresa gdpr@gmtserv.ro
sau
–     o cerere scrisă şi semnată la sediul social GMT SERV GRUP, str. Ciochina nr. 2, bl. 12, sc. 1, et. P, ap. 3, sector 4